ریاست دانشگاه

دکتر پیمان نامدار / دکتری تخصصی طب اورژانس

عضو هیات علمی (استادیار) دانشگاه علوم پزشکی قزوین


  دریافت رزومه

 شرح وظایف رییس دانشگاه

 
نحوه اخذ وقت ملاقات با رییس دانشگاه

 
فرم درخواست ملاقات با رییس دانشگاه