هیات نظارت بر تشکل های اسلامی
 رییس : دکتر منوچهر مهرام (رییس دانشگاه(

 عضو اصلی :حجت السلام والمسلمین سیدفتاح مرتضوی (رییس نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه)  

 نماینده وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی :دکتر امام جمعه  

 دبیر: محمدرضا شیخی