معرفی هیات امنا

ارکان مؤسسه:
*هیأت امناء
*رییس مؤسسه
*هیأت رییسه
*شورای مؤسسه
هیات امناء
بر اساس ماده یک قانون تشکیل هیئت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات 181و183شورای عالی انقلاب فرهنگی هیئت امنای دانشگاه به شرح ذیل می باشد :
·      وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی جناب آقای دکتر سعید نمکی  بعنوان  رئیس هیات امناء
·      رئیس  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی بعنوان دبیر هیئت امناء
·      4 الی 6 نفر از شخصیت های علمی و فرهنگی ویا اجتماعی ،محلی و کشوری بعنوان اعضای هیئت امناء.
·      استاندار محترم قزوین 
.    رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی  معرفی دبیرخانه هیأت امناء دانشگاه

 وظایف و اختیارات هیئت امنا

 لیست اعضای هیئت امنا