معرفی واحد حراست

طاهر مشایخ  
مشاور رییس و مدیر حراست دانشگاه

شرح وظایف :
 انجام امور حراستی در چهار بخش طبقه بندی شده :
- حفاظت اسناد و مدارک
- حفاظت پرسنل
-حفاظت فیزیکی