شرح وظایف ریاست دانشگاه
 وظایف و اختیارات رئیس موسسه

در اجرای مأموریت و وظایف محوله مستند به قانون اهداف، وظایف و تشکیلات هر یک از وزارتین ، وظایف و اختیارات رئیس موسسه به شرح ذیل می­باشد:
1-مسئولیت در قبال کلیه امور موسسه و حسن ­اجرای مصوبات هیأت امناء در حدود مقررات مصوب و آئین­نامه­ها و بخشنامه­های صادر شده از سوی وزارت و ابلاغ آن به واحدهای ذیربط حسب مورد و نمایندگی حقوقی موسسه نزد مراجع ذیصلاح
2- تهیه و پیشنهاد برنامه­های راهبردی، سیاست­ها، اهداف و خط مشی­ها برای طرح در هیأت امناء
3- تعیین خط مشی اجرایی موسسه براساس برنامه­های راهبری مصوب هیأت امنای ذیربط ، برنامه­ریزی و هدایت  فعالیت­های فرهنگی ، تربیتی، آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، بهداشتی و درمانی ، خدماتی و توسعه مدیریت و منابع موسسه در چارچوب برنامه­های راهبردی تعیین شده
4-نظارت دقیق و مستمر بر حسن اجرای امور تربیتی، فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، بهداشتی و درمانی، خدماتی، استخدام انتصاب، مأموریت، اخراج، ترفیع و ارتقای اعضای هیأت­علمی، توسعه مدیریت و منابع، استخدام، جذب، انتصاب، مأموریت، ارتقاء و اخراج کارکنان و کلیه ارتباطات داخلی و بین­المللی موسسه و هماهنگی واحدهای مختلف و پاسخگویی به مراجع ذیصلاح و پیگیری اشکالات و تخلفات احتمالی و ارجاع آنها به مقامات ذیصلاح
5-استیفای منافع و حقوق موسسه در مراجع قانونی (اعم از قضایی، اجرایی ، اداری و ....) به نمایندگی از موسسه
6-تهیه آیین نامه­های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی ، نمودار سازمانی و تشکیلات موسسه و همچنین تغییر و اصلاح آنها در چارچوب ضوابط و مقررات وزارتین و پیشنهاد به هیات امناء برای طی مراحل قانونی.
7-تهیه بودجه تفصیلی سالانه موسسه با رعایت مقاد آیین­نامه مالی و معاملاتی و ارائه به هیات امناء و همچنین نظارت بر نحوه هزینه نمودن بودجه تخصیصی به موسسه
8-امضای قراردادها، اسناد تعهدآور، اسناد ملی ، اداری و مکاتبات موسسه در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب و مسئولیت امورمالی موسسه طبق قوانین، آیین نامه­های مالی و معاملاتی، اداری مقررات مصوبات ابلاغی، پاسخگویی به هیات امناء در قبال گزارشات حسابرسی، پیگیری و رفع مشکلات و مسائل مطروحه در گزارش حسابرسی و ارائه اقدامات انجام شده به هیات امناء
9-ارائه گزارش عملکرد سالانه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرایی، مالی و محاسباتی سالانه موسسه به هیات امناء و وزارت متبوع
10-نصب و عزل اعضای هیأت رئیسه، اعضای حقیقی شوراهای موسسه، روسای دانشکده­ها، پژوهشکده­ها و آموزشکده­ها، موسسات و واحدهای وابسته و مدیران گروه­های آموزشی و پژوهشی و مدیران ستادی موسسه
تبصره:صرفاً در موسسات وابسته به وزارت بهداشت، آموزش پزشکی، رئیس موسسه می تواتند اختیار انتصاب و عزل مدیران واحدهای مستقر در شهرستانها را به بالاترین مقام اجرایی مربوطه در شهرستان ذیربط تفویض نماید.
11-ارائه پیشنهاد تاسیس، توسعه ، انحلال و ادغام واحدها با هماهنگی شورای موسسه به هیات امنای ذیربط
12-ارائه پیشنهاد همکاری­های علمی با سایر موسسات آموزشی یا پژوهشی داخلی و خارجی به شورای موسسه برابر ضوابط و مقررات مربوطه
13-ایجاد شورای مشورتی متشکل از پنج تن از اساتید شاخص و برجسته در حوزه های مختلف آموزشی ، پژوهشی فرهنگی و اجرایی ترجیحاً بامرتبه علمی بالاتر از استادیار
14-نظارت بر امور انضباطی موسسه (هیأت علمی- دانشجویان – کارمندان) در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه