مسئول بررسی اسناد و مدارک


کاظم اصلی‌بیگی


 شرح وظایف مسئول بررسی اسناد و مدارک:
1ـ مطالعه پرونده‌های راکد و تهیه فهرست‌ها و صورت‌های مورد نیاز طبق راهنمایی کارشناسان مافوق با توجه به دستورالعمل‌های مربوطه
2ـ انجام بررسی‌های لازم در زمینه‌های مختلف مدیریت اسناد و آرشیو از طریق مشاهده و مطالعه روش‌های تهیه و تنظیم و طبقه‌بندی اسناد و پرونده‌ها
3ـ انجام مصاحبه با مقامات و متصدیان مربوطه به‌منظور تجزیه و تحلیل مسائل و مشکلات مربوطه و یافتن راه‌حل‌های مناسب
4ـ بررسی و ارزشیابی اسناد و تفکیک و فهرست‌برداری اوراق زائد
5ـ مراقبت در حسن اجرای وظایف واحدها و یا گروه‌های تحت سرپرست و ارایه راهنمایی‌های لازم در جهت هماهنگی نمودن آنها با خط مشی کلی تعیین شده
6ـ شرکت در کمیسیون‌های مختلف، سمینارها و جلسات
7ـ مطالعه منابع علمی و قانونی در زمینه مدیریت اسناد
8ـ انجام سایر امور مربوطه از سوی مقام مافوق