معرفی دبیرخانه هیأت امناء دانشگاه
   رییس دانشگاه و دبیر  هیأت  امنا: دکتر منوچهر مهرام
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی (بورد) کودکان
مشاور رییس دانشگاه و رییس دبیرخانه  هیأت امنا : دکتر مجید رجبی
مدرک تحصیلی : MPH دکتری پزشکی
 کارشناس دبیرخانه هیأت امنا: فاطمه قلی زاده
مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری- MBA کارشناسی ارشد