معرفی دبیرخانه هیأت امناء دانشگاه

 

   سرپرست دانشگاه و دبیر هیأت  امنا: دکتر پیمان نامدار
  
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی طب اورژانس  
 
   سرپرست دبیرخانه هیأت‌امناء:  نوروزعلی عزیزخانی
   
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه   
     

  کارشناس دبیرخانه هیأت امنا: مهناز ابراهیمی

  مدرک تحصیلی: کارشناسی بهداشت عمومی