برنامه عملیاتی


هدف های مدیریت روابط بین الملل دانشگاه

 
  • تدوین و به روز رسانی خط مشی و اولویت های دانشگاه در امور بین الملل به طور مستمر
  • استخراج نیاز های دانشگاه در امور بین الملل با تحلیل وضعیت به شکل مداوم
  • معرفی و مطرح نمودن دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سطح منطقه و جهان
  • برقراری و تقویت ارتباط با دانشگاه ها و مراکز علمی مطرح بین المللی
  • ارتقاي دانش و اطلاعات اعضاي هيئت علمي در مورد فعالیت های علمی در حوزه علوم پزشکی در كشورهاي خارجي و محافل علمي دنيا
  • ارتقای سطح علمي و عملکردی دانشگاه (آموزشی، پژوهشی، درمانی، دارویی و بهداشتی) از طریق به اشتراک گذاری متقابل آخرين اطلاعات و تكنيك ها  با مراكز علمي دنيا
  • ایجاد و تحکیم همکاری های چند جانبه در زمینه های مختلف بهداشتی، درمانی، آموزشی و پژوهشی با سایر کشور ها، سازمان ها، و انجمن های بین المللی