آموزش بین المللی

اهداف و برنامه ها 
  1. ايجاد راهکارهاي لازم به منظور جذب دانشجويان خارجي
  2. تسهیل روند برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت براي شركت كنندگان خارجي
  3. به عضویت گرفتن هیئت علمی الحاقی به منظور زمینه سازی در ایجاد ارتباطات بین المللی
  4. تبادل اساتید و نیروهای متخصص در راستای ارتقای آموزش
  5. مبادله دانشجو در جهت ارتقای سطح آموزشی دانشجویان