بورس و فرصت مطالعاتی

 
 اهداف و برنامه ها

هماهنگی و اجرای امور مربوط به دوره های مختلف در خارج از کشور برای اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی طبق مقررات
 
  • مشاهده گری
  • فرصت مطالعاتی
  • مأموریت های آموزشی