مدیر
 
مدیر روابط بین الملل دانشگاه  
مدیر دکتر نوید محمدی
فلوشیپ دانشگاه اتاوا، کانادا
تخصص پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران

پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
خلاصه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
پست الکترونیک nvmohammadi@qums.ac.ir   
شماره مستقیم  028-33330534