کارشناس
 
کارشناس روابط بین الملل دانشگاه  
کارشناس زهرا دربهانی
تحصیلات کارشناس ارشد روابط بین الملل
پست الکترونیک zdarbahani@qums.ac.ir
 
شماره مستقیم 028-33239253
تلفن داخلی 028-33336001 داخلی 2333