تماس با ما
پست الکترونیک روابط بین الملل دانشگاه
 
internationalaffairs@qums.ac.ir
پست الکترونیک  مدیر بین الملل دانشگاه
 
nvmohammadi@qums.ac.ir
 
پست الکترونیک  کارشناس بین الملل دانشگاه
 
zdarbahani@qums.ac.ir
دفترمدیریت روابط بین الملل دانشگاه
 
تلفن مستقیم:  33330534-028
تلفن داخلی:  33336001-028   داخلی  3100
دفترکارشناس روابط بین الملل دانشگاه
 
تلفن مستقیم:  33239253-028
تلفن داخلی:  33336001-028   داخلی  2333