لیست اعضا هیات امنا

آقای دکتر سعید نمکی
وزیر و رییس هیأت‌ امناء

 


آقای دکترمحسن نجفی خواه
نماینده وزیر و دبیر
هیأتهای امناء،مجامع و شوراها

 
 

آقای دکتر فریدون عزیزی


                            

آقای هدایت الله جمالی پور
 
 


  
    آقای دکتر محمد مهدی ناصحی
 
                          
                                              آقای دکتر داود محمدی          
                               
 


          آقای ابوالفضل یاری
 رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی