الف) تعریف شورای موسسه:
شورای موسسه دومین رکن سیاست ­گذار بعد از هیأت امنا می­باشد که به تنظیم سیاست­ها و برنامه­ های جاری موسسه براساس سیاست­های کلان مصوب در هیأت امنا و یا سایر مراجع ذیصلاح می­پردازد.
ب) ترکیب شورای موسسه:
1- اعضای هیأت رئیسه موسسه
2- روسای دانشکده­ ها و آموزشکده­ ها و پژوهشکده­ ها
3- دو تن ازاعضای هیأت علمی هر یک از شوراهای تخصصی (آموزشی و تحصیلات تکمیلی ، پژوهشی و فناوری، دانشجویی و ...) به انتخاب شورای مربوطه و دارای صلاحیت­های عمومی مندرج در این آیین­نامه با تأیید و حکم رئیس موسسه
4- دوتن ازاعضای هیأت­ علمی در مرتبه علمی حداقل دانشیار و دارای صلاحیت­ های عمومی مندرج در این آیین­نامه با انتخاب در حکم رئیس موسسه
تبصره 1 ) رئیس موسسه می­تواند در مورد مسائل خاص از رئیس گروه معاوف و سایر مدیران حسب مورد به منظور شرکت در جلسات شورا دعوت نماید.
تبصره 2 ) مدت عضویت اعضای حقیقی شورای موسسه به مدت 2 سال می­باشد.
تبصره 3 ) ریاست شورا به عهده رئیس موسسه می­باشد. شورا دارای نایب رئیس می­باشد که از میان اعضای شورا با انتخاب و حکم رئیس موسسه منصوب می­گردد.
تبصره 4) مصوبات شورا و مکاتبات مربوطه از طریق ریاست شورا انجام می­پذیرد.
ج) وظایف و اختیارات شورای موسسه:
1- ارزیابی کلی عملکرد موسسه
2- بررسی و تصویب دوره­ها و رشته­­های آموزشی جدید و برنامه­های آن، پیشنهادی معاونت­ها و شوراهای تخصصی موسسه به منظور ارائه به مراجع ذیصلاح برای تصویب
3- بررسی و تصویب ضوابط تدوین شده در راستای همکاری موسسه با موسسات دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات موضوعه
4- بررسی و تأیید برنامه­ های پذیرش دانشجو توسط دانشکده­ ها و آموزشکده­ ها ، مبتی بر بودجه و امکانات موسسه و در راستای اجرای تکالیف مندرج در برنامه­های توسعه کشور، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و سیاسیت­های هر یک از وزارتین به منظور ارسال به وزارت مربوطه
5- بررسی و تصویب برنامه­ های پیشنهادی آموزشی و پژوهشی کوتاه مدت
6- بررسی گزارش تحلیلی ارائه شده توسط واحدهای ذیربط در خصوص مشکلات تربیتی، فرهنگی، آموزشی، دانشجویی، پژوهشی و فناوری ، پشتیبانی و خدماتی به منظور ارائه راه کارهای سازنده و عملی جهت رفع کاستیها
7- بررسی سالانه امکانات علمی (نیروی انسانی و تجهیزات) موسسه و تعیین کمبودها و طبقه بندی نیازهای علمی و اقدام برای تأمین آنها
8- ارجاع برخی ار موضوعات موسسه برای بررسی و اظهار نظر به یکی از شوراهای تخصصی حسب مورد
9- تدوین و تصویب آیین­ نامه­ های داخلی شوراها و کمیته های آن


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0