دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان
دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل
دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان
دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز
دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بندرعباس - هرمزگان
دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جام
دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک
دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز
دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه
دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم
دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان
دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه
دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خمین
دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل
دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراب
دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان
دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود
دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد
دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا
دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان
دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان
دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد
دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام
دانشگاه های علوم پزشکی بقیه الله
دانشگاه های علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یزد
دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران شهر
دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند
دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت
دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان
دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه
دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم
دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان
مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یاسوج
دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی
دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان
دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار
دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0