طاهر مشایخ  
مشاور رییس و مدیر حراست دانشگاه

شرح وظایف :

 انجام امور حراستی در چهار بخش طبقه بندی شده :

- حفاظت اسناد و مدارک

- حفاظت پرسنل

-حفاظت فیزیکی

- حفاظت IT
* مشاهده فرم ارائه پیشنهاد واحد حراست

 


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0