وظایف و اختیارات هیأت امنا:

الف: تصویب آیین‌نامه داخلی
ب: تصویب سازمان اداری موسسه براساس ضوابطی که به پیشنهاد وزارتخانه‌های مربوط با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.
ج: بررسی و تصویب بودجه موسسه که از طرف رئیس موسسه پیشنهاد می‌شود.
د: تصویب بودجه تفصیلی موسسه.
هـ: تصویب حساب‌ها و ترازنامه سالانه موسسه.
و: تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن.
ز: تعیین حسابرس و خزانه‌دار برای موسسه.
ح: کوشش برای جلب کمک‌های بخش خصوصی و عوائد محلی اعم از نقدی، تجهیزاتی، ساختمانی با رعایت ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ط: تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی که برحسب مورد پس از تأیید وزارتخانه مربوط قابل اجرا می‌باشد.
ی: پیشنهاد میزان فوق‌العاده‌های اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی (کارشناسان و تکنسین‌ها) که برحسب مورد پس از تأیید وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل اجرا می‌باشد.
ک: تعیین نحوه اداره واحدهای تولیدی، خدماتی، کارگاهی و بهداشت و درمانی موسسه در چهارچوب ضوابطی که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ل: تعیین میزان پرداخت حق‌التحقیق، حق‌التدریس، حق‌الترجمه، حق‌التألیف و نظایر آن.
م: بررسی گزارش موسسه که از طرف رئیس موسسه ارائه می‌شود.
ن: تصویب مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی موسسه که به منظور هماهنگی پس از تأیید وزارتخانه مربوط قابل اجرا خواهد بود.


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0