هیات نظارت بر تشکل های اسلامی

 رییس : دکتر عبداله دیدبان  (رییس دانشگاه)

  عضو اصلی :حجت السلام والمسلمین دکتر حسین حیدری (رییس نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه)  

  نماینده وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی :دکتر امام جمعه  

  دبیر: دکتر محمدرضا شیخی


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0