شرح وظایف مسئول بررسی اسناد و مدارک:

1ـ مطالعه پرونده‌های راکد و تهیه فهرست‌ها و صورت‌های مورد نیاز طبق راهنمایی کارشناسان مافوق با توجه به دستورالعمل‌های مربوطه

2ـ انجام بررسی‌های لازم در زمینه‌های مختلف مدیریت اسناد و آرشیو از طریق مشاهده و مطالعه روش‌های تهیه و تنظیم و طبقه‌بندی اسناد و پرونده‌ها

3ـ انجام مصاحبه با مقامات و متصدیان مربوطه به‌منظور تجزیه و تحلیل مسائل و مشکلات مربوطه و یافتن راه‌حل‌های مناسب

4ـ بررسی و ارزشیابی اسناد و تفکیک و فهرست‌برداری اوراق زائد

5ـ مراقبت در حسن اجرای وظایف واحدها و یا گروه‌های تحت سرپرست و ارایه راهنمایی‌های لازم در جهت هماهنگی نمودن آنها با خط مشی کلی تعیین شده

6ـ شرکت در کمیسیون‌های مختلف، سمینارها و جلسات

7ـ مطالعه منابع علمی و قانونی در زمینه مدیریت اسناد

8ـ انجام سایر امور مربوطه از سوی مقام مافوق
 


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0